OBOWIĄZUJE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM XVII KONFERENCJI

Preferowane są artykuły we współautorstwie z zagranicznymi autorami. Opłata konferencyjna nie dotyczy wpółautorów zagranicznych.

 • nadesłanie do 30.12.2017 karty zgłoszenia (obok w menu, należy wypełnić online). Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń,
 • nadesłanie do 30.03.2018 artykułu w języku polskim lub angielskim. Niezależnie, monografia zawsze publikowana jest w języku angielskim. Termin przetłumaczenia artykułu jest podany niżej.
 • akceptacja/odrzucenie artykułu po recenzji do 30.04.2018,
 • poprawiony tekst w języku polskim lub angielskim po uwzględnieniu uwag recenzentów pocztą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.05.2018,
 • akceptacja przez recenzentów poprawionych tekstów do dnia 15.06.2018,
 • przetłumaczony tekst na język angielski (jeśli był nadesłany w języku polskim) do dnia 30.06.2017,
 • wniesienie opłaty konferencyjnej dotyczącej autora i współautorów do 07.05.2018, wynoszącej 1070  /autora/współautora (opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów) na
  Rachunek bankowy: Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę "Cognitione", os.Bohaterów Tobruku 5, 34-400 Nowy Targ
  87 1020 3466 0000 9102 0117 8060
  z dopiskiem - 17-ta Konferencja
 • Noclegi można rezerwować bezpośrednio w Hotelu Dwór Centrum Konferencyjne: Tel.: +48 12 419 20 00; www.dwor.pl 
 • szczegółowe informacje dotyczące planu wystąpień zostaną przekazane w terminie późniejszym (wystąpienia odbywają się w języku polskim i angielskim),
 • artykuły ukażą się w recenzowanej monografii (tom XVII, w formie drukowanej i online) na przełomie października/listopada 2018. Monografia każdego roku przesyłana jest do oceny przez Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters) i po pozytywnej ocenie włączona jest do bazy Web of Science Core Collection. Do tej pory indeksowane są Volume 8 - Volume 16. Bieżąca monografia każdego roku poddawana jest ocenie przez Clarivate Analytics.

 

Najlepszy artykuł wyłoniony decyzją Rady Naukowej zostanie opublikowany w czasopiśmie JEMI (14 pkt). Artykuł musi spełniać podstawowe wymogi zawarte na stronie czasopisma: www.jemi.edu.pl.

Uwagi edytorskie

Artykuł należy dostarczyć w formie elektronicznej (Microsoft Word). Standardowa strona formatu A4 ze standardowymi marginesami (2,5cm). Tekst pisany czcionką Times New Roman – 12 pkt., odstępy między wierszami 1,0. Tytuł referatu pogrubiony 14 pkt. Przypisy bezpośrednio w tekście, np. (Nowak, 2009). Jeśli referat zawiera wykresy, grafikę, należy dołączyć pliki źródłowe. Tabele tytułujemy na początku – podajemy źródło pod tabelą, natomiast podpisy i źródło pod rysunkami. Objętość 10 stron. Streszczenie wraz z tytułem na początku artykułu. Na końcu Nota(y) biograficzna(e). Opublikowane poprzednie monografie znajdują się w menu "Monografie". Obowiązuje edycja, jak dla monografii nr 16. OBOWIĄZUJE UKŁAD ARTYKUŁU załączony poniżej.

Polityka i zasady etyczne publikowania

Do oceny każdej zgłoszonej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. Przyjętym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”). Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Publikacja zostanie zakwalifikowana/odrzucona w przypadku spełnienia/niespełnienia kryteriów merytorycznych i redakcyjnych. Wydawcy mają surową politykę w sprawie plagiatu. Sprawdzamy wszelkie problemy związane z plagiatem za pomocą dwóch metod: narzędzie do zapobiegania plagiatowi (plagiat.pl) i procesu recenzyjnego. Wszystkie zgłoszenia będą sprawdzane przez Plagiat.pl, zanim zostaną przesłane do recenzentów.

Podobnie jak w wielu innych czasopismach, Redakcja:

"Postępuje zgodnie z zasadami pisarstwa akademickiego i etyki akademickiej, zgodnie z pracami M. Roiga (2003; 2006) Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing, dostępny w Internecie pod adresem http: // www.cse.msu.edu/~alexliu/plagiarism.pdf.

Sugerujemy, aby wszyscy potencjalni uczestnicy konferencji, recenzenci i czytelnicy stosowali się do tych wskazówek, aby uniknąć nieporozumień w piśmie akademickim.

Redaktorzy i recenzenci będą zaślepiać anonimowo oceniać wszystkie manuskrypty zgodnie ze wskazówkami wyraźnie wyróżnionymi przez COPE http://publicationethics.org.

Ghostwriting and guest authorship

"Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja zobowiązuje autorów do przesłania podpisanego w tej sprawie oświadczenia" (Ministwerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Przesłanie oświadczenia dla autorów

Oświadczenie należy oddać podczas konferencji, lub podpisane przesłać jako zeskanowany dokument na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz oświadczenia znajduje się tutaj

Układ treści artykułu znajduje się tutaj

Formularz recenzji znajduje się tutaj

Regulamin Konferencji znajduje się  tutaj tutaj

APA STYLE  znajduje się tutaj