Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem "https://fundacjacognitione.org/", zwany dalej "Serwisem" prowadzony jest przez Fundację Cognitione, z siedzibą w Nowym Targu przy os. Bohaterów Tobruku 5, 34-400 Nowy Targ, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem: 0000587704, zwaną dalej Fundacją.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa warunki korzystania z Serwisu.
 3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach organizowanych przez Fundację.
 4. Serwis umożliwia ponadto wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online.

II. Płatność online

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
 2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych Straal. Przekierowanie do Straal następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
 3. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN).
 4. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
  • internetowy przelew bankowy
  • karta kredytowa lub debetowa
 5. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin Straal dostępny pod adresem https://straal.com/website-terms-of-use/

III. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Cognitione;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
  • posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza wpłaty przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu Straal. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na przekazanie danych właścicielowi serwisu Straal – firmie Straal., z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa. Straal Ltd. (company number: 11185551) is an authorised Electronic Money Institution (EMI) incorporated in the UK and regulated by the Financial Conduct Authority under licence reference number 900905. Registration number with the Information Commissioner’s Office (ICO) in the UK is ZB298556. Company’s address: Jhumat House, 160 London Road, Barking, England, IG11 8BB. Straal Sp. z o. o. (company number: 0000694017), Pl. Europejski 1, 00-844 Warsaw, Poland

IV. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.
 5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni od dostarczenia